Om Oss > Samfunnsansvar

Chemring Nobel er en del av Chemring Group. Vi erkjenner vår langsiktige forpliktelse til å drive ansvarlig til enhver tid.

Vi er fullt ut forpliktet til sunn og etisk forretningsførsel i hele samspillet med våre sentrale forbindelser som aksjonærer, ansatte, kunder, myndigheter og det samfunnet vi er en del av.

Chemring Nobel opererer innenfor et strengt juridisk rammeverk og har status som et «storulykkeanlegg» i henhold til den europeiske Seveso II-direktivet, med relevante forskrifter som håndheves av den norske Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Videre er alle energirike materialer produsert av Chemring Nobel ifølge norske eksportregler kategorisert som strategiske, og er underlagt eksportlisenser gitt av norsk UD.

Som en del av Chemring Group har Chemring Nobel klare forpliktelser knyttet til Bribery Act of 2010 i Storbritannia, og denne loven har en nesten universell jurisdiksjon.

Det er avgjørende for Chemring Nobel å opptre i samsvar med lover og forskrifter. I tillegg gir International Standards Organization sine siste retningslinjer for samfunnsansvar (ISO 26000: 2010) et rammeverk for samfunnsansvar som igjen utgjør et sterkt kompass for organisasjoner på størrelse med Chemring Nobel.

Noen sentrale spørsmål knyttet til ISO 26000

Menneskerettigheter

Beskyttelse og respekt for menneskerettighetene er godt innarbeidet i norsk lovverk. Innenfor vår innflytelsessfæregir Chemrings etiske forretningsprinsipper og Chemrings Prosedyre for varsling støtte til viktige spørsmål innenfor dette emnet. Vi oppfordrer til samarbeid og engasjement blant de ansatte, og arbeider for å gi muligheter for personlig vekst og utvikling. Dette inkluderer selvsagt likestilling.

Arbeidsliv

Chemring Nobel er medlem av Norsk Industri, som er den største bransjeforeningen i NHO. Forholdet mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i Norge er basert på sterke tradisjoner, respekt og fair play.

Vår arbeidsstyrke er preget av lojalitet og lav turnover. Den sterke lokale tilstedeværelsen er en av styrkene ved organisasjonen. På grunn av produksjonens art, som krever omfattende opplæring av nye medarbeidere, holdes antall innleide arbeidstakere på et minimum.

I tillegg er Chemring Nobel sertifisert, og blir revidert, under det krevende Occupational Health and Safety Management System (OHSAS 18001). Vi anser bedriftskultur og individuell atferd for å være viktige faktorer i å forbedre våre sikkerhetsstandarder. Vi er forpliktet til å kommunisere åpent og ærlig. Dette betyr å håndtere meningsforskjeller både innenfor og mellom nivåer, få innspill fra et bredt spekter av ansatte og vise respekt for hverandres synspunkter.

Chemring Nobel har god fremdrift på gjennomføringen av EU-reguleringen REACH (registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier).

Chemring Group er et fullverdig medlem av SAFEX, en internasjonal interesseorganisasjon med fokus på sikkerhet, som består av selskaper innen energirike materialer.

Vi fokuserer også på å gi ansatte myndighet, ansvar og frihet til å handle, lede, motivere og veilede.

Miljøet

Chemring Nobel er sertifisert og revidert i henhold til International Standards Organization Miljøstyringssystemet (ISO 14001), som fokuserer på å fremme høye miljøstandarder. Vår virksomhet opererer også i henhold til utslippstillatelser som er satt av Miljødirektoratet. Vi arbeider også for å redusere energibruken og finne gode løsninger for avfallshåndtering.

Fair virksomhet

Vi støtter kraftfullt opp om Common Industry Standards (CIS) som er utviklet av den europeiske luftfarts- og forsvarsindustrien (ASD), og som skal sikre at alle kan konkurrere på et rettferdig og likeverdig grunnlag i det internasjonale markedet. Vi benchmarker bedriftens etiske praksis og driver systematisk intern opplæring innenfor anti-bestikkelser, anti-korrupsjon og etisk forretningsførsel. I tillegg fair virksomhet fokus i Chemring-konsernets «Bribery Act Compliance Manual 2013».

Forbruker- og kundespørsmål

Vi leverer ikke til forbrukermarkedet. Likevel fokuserer vi på en føre var-tilnærming knyttet til informasjon og opplæring innenfor sikkerhet. Riktig merking og omfattende datablader har vår største oppmerksomhet.